Alternative content


Hotararea nr. 2156/2004

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 75 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, institutie publica cu personalitate juridica, denumita în continuare Agentia, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, finantata integral de la bugetul de stat.

(2) Sediul Agentiei este în municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.

Art. 2. - Agentia este condusa de un presedinte cu rang de director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

Art. 3. - (1) Agentia are responsabilitatea coordonarii tehnice si metodologice a activitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii.

(2) Agentia functioneaza cu un numar maxim de 40 de posturi, dintre care 16 posturi sunt preluate de la Directia de pescuit si acvacultura din cadrul aparatului propriu al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltari Rurale si 24 de posturi din cadrul institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat, care functioneaza în subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

(3) Structura organizatorica a Agentiei este prevazuta în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare, în conditiile legii.

(4) Personalul aferent celor 16 posturi de la Directia de pescuit si acvacultura din cadrul aparatului propriu al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se preia de Agentie si se considera transferat.

Art. 4. - (1) Pe langa Agentie functioneaza Consiliul consultativ, structura fara personalitate juridica, format din specialisti recunoscuti în domeniul pescuitului si acvaculturii, reprezentanti ai autoritatilor publice cu responsabilitati în domeniu, reprezentanti ai proprietarilor/administratorilor resurselor acvatice vii si/sau ai amenajarilor piscicole, ai organizatiilor grupurilor de producatori, asociatiilor de pescari, asociatiilor de pescuit sportiv, precum si reprezentanti ai societatii civile.

(2) Componenta si functionarea Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, la propunerea presedintelui Agentiei.

(3) Consiliul consultativ este consultat cu privire la problemele ce tin de conservarea si gestionarea resurselor acvatice vii.

(4) Consiliul consultativ participa, la solicitarea Agentiei, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative din domeniul sau de activitate.

Art. 5. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Agentia exercita urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care se elaboreaza, în conformitate cu politica economica a Guvernului si cu tendintele pe plan international, strategia de dezvoltare a pescuitului si acvaculturii;

b) de reglementare, prin care se asigura, în conformitate cu strategia adoptata, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice activitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii;

c) de reprezentare, pe plan intern si extern, în domeniul pescuitului si acvaculturii;

d) de autoritate de stat, prin care se asigura implementarea, monitorizarea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor în domeniul pescuitului si acvaculturii.

Art. 6. - Agentia îndeplineste atributiile stabilite de art. 73 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Art. 8. - Agentia se doteaza cu doua autoturisme pentru activitati specifice, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor în vigoare.

Art. 9. - Hotararea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Numarul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este de 415, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului."

2. Anexa nr. 1 "Structura organizatorica a Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale" se modifica si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

3. La capitolul I "Institutii publice finantate integral de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 "Unitatile care functioneaza în subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale" se introduce punctul 11 cu urmatorul cuprins:

"11. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura."

4. Nota de la capitolul I "Institutii publice finantate integral de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 "Unitatile care functioneaza în subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale" va avea urmatorul cuprins:

"Numarul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru institutiile prevazute la cap. I este de 6.257 pentru anul 2004 si de 6.216 începand cu data de 1 ianuarie 2005." Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Prim - ministru, Adrian Nastase

Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, Nicolae Istudor, secretar de stat
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, Valentin Mocanu, secretar de stat
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat


Ordinul nr. 1134 din 28. 10. 2 ...

2|40
Ordinul nr. 1134 din 28. 10. 2005, privind accesul la resursele acvatice vii
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE ORDIN Nr. 1134 din 28. 10. 2005 privind accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale – in baza : - referatului de aprobare nr.2259/ 20.10.2005, - prevederi ...
citeste ->  

Ordin privind prohibitia pescu ...

3|40
Ordin privind prohibitia pescuitului in anul 2005
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR SI DEZVOLTARII RURALE Nr. 269 din 1 aprilie 2005 Nr. 178 din 23 martie 2005 O R D I N privind prohibitia pescuitului in anul 2005 Având in vedere prevederile art. 3825 din Legea nr. 192/2001 privind resursele a ...
citeste ->  

Arhiva Articole